• Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 w ZSP w Bierzwniku

   • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolny
    im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku

    ul. Sienkiewicza 17, 73-240 Bierzwnik
    w związku z trwaniem pandemii COVID-19

     

    W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania

    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku
    w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury zapewnienia bezpieczeństwa.

    Podstawa prawna:

    • art. 10 ust. 1 pkt 1  i art. 68 ust. 1 pkt 6  ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),
    • wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia
     i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie
     art. 8a ust. 5 pkt 2  ustawy
     z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59
     ze zm.) - dalej u.p.i.s.,
    • zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  u.p.i.s.
    • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
     i niepublicznych szkołach i placówkach
    • Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).
    • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).

     

    1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

     

    1. Do szkoły może uczęszczać uczeń tylko zdrowy, bez objawów chorobowych
     oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
    2. Na czas pracy placówki, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. W przypadku przyprowadzenia i odbioru dziecka należy dzwonić dzwonkiem.
    3. Dziecko odbierane jest w drzwiach/korytarzyku budynku.
    4. Odbiór ucznia następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej z imienia i nazwiska ucznia  przy głównych drzwiach wejściowych
     do budynku.
    5. Przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem  do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją.
    6. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.
    7. W wyjątkowej sytuacji, osoba z zewnątrz może wejść na teren szkoły tylko za zgoda dyrektora (wicedyrektora) z maseczką (przyłbicą), po dezynfekcji rąk 
     lub w rękawiczkach.
    8. Prowadzi się rejestr osób przebywających w szkole według Załącznika nr 1 niniejszej procedury.
    9. W razie potrzeby wychowawca oraz sekretarka szkoły komunikuje się z opiekunami ucznia za pomocą telefonu.
    10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który znajduje się w sekretariacie szkoły.
    11. Jeśli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka – temperatura powyżej 37,5ºC, kaszel), należy odizolować ucznia w pomieszczeniu izolacji (gabinet pielęgniarki) i niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
    12. Wprowadza się organizację pracy w szkole, która umożliwia zachowanie dystansu między przebywającymi na terenie szkoły:

     

    • Sale dydaktyczne zostają na stałe przypisane dla każdej klasy wg poniższego wykazu:

    Klasa I   – sala nr 1

    Klasa II A – sala nr 3

    Klasa II B – sala nr  4

    Klasa III   -  sala nr 2

    Klasa IV A – sala nr 5

    Klasa IV B – sala nr 9

    Klasa V  – sala nr 15

    Klasa VI A – sala nr 14

    Klasa VI B – sala nr 8

    Klasa VII A – sala nr 10

    Klasa VII B – sala nr 12

    Klasa VIII A – sala nr 13

    Klasa VIII B – sala nr 7

     

    • Zajęcia informatyki odbywają się w sali  informatycznej  nr 11.  Uczniowie przechodzący na zajęcia informatyki starają się zachować dystans społeczny, tj. odpowiedni odstęp ok. 1,5 m.

     

    Nauczyciele, którzy w planie lekcji mają zajęcia z daną klasą, udają się
    do wyznaczonej sali. Po zakończeniu zajęć wietrzą klasę oraz dezynfekują  klawiaturę
    i używany sprzęt.

    Sale lekcyjne są dezynfekowane przez pracowników obsługi
    codziennie po zakończeniu zajęć.

     

    • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w odpowiednio wyznaczonych miejscach wg przygotowanego przez nauczycieli wf wykazu, który należy dostarczyć dyrektorowi szkoły przed terminem rozpoczęcia zajęć.  Na zajęcia uczniowie oczekują przy wejściu na halę sportową (maksymalnie 2 grupy) oraz przy salce gimnastycznej (maksymalnie 1 grupa) – miejsce oczekiwania na wf jest zależne od tego miejsca, gdzie będą odbywały się zajęcia. Dostępne pomieszczenia: sala gimnastyczna (maksymalnie 1 grupa), hala sportowa (maksymalnie 2 grupy), boisko wielofunkcyjne (maksymalnie 1 grupa
     na boisku), boisko sportowe (maksymalnie 2 grupy w odpowiednich odstępach), plac zabaw (maksymalnie 1 grupa), park, las. W miarę możliwości (warunki pogodowe, bezpieczeństwo sanitarne) należy jak najwięcej zajęć
     wf realizować na świeżym powietrzu. W przypadku korzystania z szatni nauczyciel bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić stan szatni przed
     i po zajęciach. Korzystając z urządzeń i sprzętu sportowego, nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dezynfekcji użytych przedmiotów.
    • Zajęcia wychowania fizycznego w klasach I – III należy realizować
     wg ustalonego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej harmonogramu
     we wcześniej wyznaczonych miejscach. Przygotowany harmonogram należy dostarczyć dyrektorowi szkoły przed terminem rozpoczęcia zajęć. W miarę możliwości (warunki pogodowe, bezpieczeństwo sanitarne) należy jak najwięcej zajęć wf realizować na świeżym powietrzu. W przypadku korzystania z szatni nauczyciel bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić stan szatni przed i po zajęciach. Korzystając z urządzeń i  sprzętu sportowego, nauczyciel prowadzący zajęcia, zobowiązany jest do dezynfekcji użytych przedmiotów.
    • Podczas przerw uczniowie przebywają na wyznaczonym piętrze.
     W miarę dogodnych warunków pogodowych uczniowie będą wychodzić
     na patio i plac zabaw według ustalonego harmonogramu (każda grupa uczniów w określonym czasie). Uczniowie, przechodząc na plac, starają się zachować dystans społeczny, tj. odpowiedni odstęp ok. 1,5 m.

     

    1. Obowiązują ogólne zasady higieny; częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
     i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    2. Z sal lekcyjnych usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać  lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są dezynfekowane po zajęciach.
    3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które podczas zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w plecaku ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać
     się przyborami szkolnym. Uczniowie klas I-III mogą pozostawiać przybory i książki w swoich szafkach znajdujących się w ich salach
    4. Wszystkie sale lekcyjne będą wietrzone po każdej lekcji.
    5. Nauczyciele w klasach 1-3 organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb uczniów, nie rzadziej niż co 45 minut.
    6. Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( zabawki, książki itp.).
    7. W szkole funkcjonują dwie świetlice. Jedna dla klas I-IV, druga dla klas V-VIII. Świetlice wietrzone są nie rzadziej niż co godzinę, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po ich wyjściu. Szczegółowe zasady ich funkcjonowania zawarte są  w regulaminie świetlicy.
    8. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniając konieczny okres
     2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki zawarte są w regulaminie.

     

    1. DYREKTOR PLACÓWKI / WICEDYEKTORZY SZKOŁY 
     (PRZY WSPÓŁPRACY ORGANU PROWADZĄCEGO):

     

        ZAPEWNIAJĄ:

    • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie

    z pomieszczeń,  sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;

    • Płyn do dezynfekcji rąk – który znajduje się przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
    • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, (gabinet pielęgniarki - szkoła; pomieszczenie gospodarcze nauczycieli - przedszkole), zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.

       DYREKTOR - WICEDYREKTORZY:

    • nadzorują prace porządkowe wykonywane przez pracowników placówki zgodnie
     z powierzonymi im obowiązkami;
    • prowadzą komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce (telefon, dziennik elektroniczny);
    • kontaktują się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
    • współpracują ze służbami sanitarnymi;
    • instruują pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
    • informują rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania 
     na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.
    1. KAŻDY PRACOWNIK PLACÓWKI ZOBOWIĄZANY JEST:

     

    • Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
    • Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
    • Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
    • Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
    • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
    • Informować dyrektora/wicedyrektorów lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
    • Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
    • Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
    1. OSOBY SPRZĄTAJĄCE W PLACÓWCE PO KAŻDYM DNIU MYJĄ I/LUB DEZYNFEKUJĄ:

     

    • Ciągi komunikacyjne – myją;
    • Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją
     i dezynfekują;
    • Wietrzą dezynfekowane pomieszczenia, tak, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
    • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
    • Pracują w rękawiczkach.

     

    1. NAUCZYCIELE :

     

    • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – czy uczniowie nie mają objawów chorobowych, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
    • myją, dezynfekują przybory szkolne, z których korzystali uczniowie podczas zajęć lekcyjnych;
    • po każdej lekcji są zobowiązani do dezynfekcji swojego miejsca pracy (biurko, klawiatura, poręcze krzeseł, itd.)
    • dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
    • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie lekcji;
    • prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
    • dbają o to, by uczniowie podczas lekcji/przerw zachowywali odpowiedni dystans społeczny;
    • zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
    1. ŻYWIENIE:

     

    • W czasie pobytu w szkole placówka zapewnia chętnym uczniom obiad.
    • Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
    • Pracownik kuchni:

                         - Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

                        -Myje ręce:

    •  przed rozpoczęciem pracy,
     • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona
      do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
     • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
     • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
     • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
     • po skorzystaniu z toalety,
     • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
     • po jedzeniu i piciu;
    • Myje/wyparza ręce zgodnie z instrukcją znajdującą się w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
    • Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki.
    • Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 ºC przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
    •  Posiłki podawane będą uczniom przy okienku.
    • Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach w wyznaczonych miejscach (max. dwie osoby przy stoliku). Po zjedzeniu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce.
    • Pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
    1. WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ:

     

    • W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z pobytu
     na świeżym powietrzu w czasie przerw lekcyjnych oraz zajęć wychowania fizycznego.
    • Każda grupa szkolna wychodzi na patio szkoły w wyznaczonym czasie, by unikać kontaktu z inną grupą (obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu znajdującego się na placu zabaw – wyłączony z użytkowania).
    • Możliwa jest organizacja wyjść do parku, lasu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
     i dystansu społecznego (zapis w księdze wyjść).

     Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem

    1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje, jest zobowiązany
     do przekazania informacji o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
    2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
     o złym samopoczuciu ucznia i występujących u niego objawach.
    3. Dyrektor wyznacza osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym
     o zakażenie.
    4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia
     do pomieszczenia
     zapewniającego izolację (gabinet pielęgniarki – szkoła, pomieszczenie gospodarcze nauczycieli – przedszkole).
    5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę
     i bezpieczeństwo.
    6. Osoba wyznaczono do opieki nad uczniem zabezpiecza siebie w rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania.
    7. Dyrektor szkoły:
    1. w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się
     z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
    2. w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, by powiadomić o zaobserwowanych u dziecka objawach. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.
    3. w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112. 
    4. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.
    5. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.
    6. Po przyjeździe do szkoły rodzice przejmują opiekę nad uczniem
     i postępują zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:
    1. zawożą dziecko do szpitala, jeśli ma gorączkę powyżej 38 ºC, kaszel
     czy duszność, gdyż wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym, 
    2. w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy charakterystyczne dla zakażenia koronawirusem, kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).
    1. W przypadku gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki
     i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
    2. Dyrektor szkoły, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka, zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
    3. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (w ustalony sposób) o sytuacji w szkole oraz wspólnie z wójtem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia
     i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest
     w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.  

    Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia koronawirusem

    1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden
     z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:
    1. osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,
    2. jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną 
    3. do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze,
    4. powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach.
    5. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital.
    6. Dyrektor szkoły, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika, jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę.
    7. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie
     w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
    8. W przypadku gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę
     nad oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog
     lub inny nauczyciel.
    1. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad klasą.
    2. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, zostaje wyłączone z funkcjonowania.
    3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł dotykać.
    4. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności wskazuje dyrektor szkoły.
    5. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.
    6. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie.
    7. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

    PRZEPISY KOŃCOWE

    • Procedury bezpieczeństwa obowiązują w placówce od dnia 28 sierpnia 2020 r. do czasu ich odwołania.
    • Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland