• Aneks do regulaminu świetlicy szkolnej

   • Aneks nr 1 do regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły  Podstawowej
    im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku

    Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii
    SARS-CoV-19. Wchodzi w życie 01.09.2020 r.

    1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w  izolacji.
    2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych, gdy jest taka potrzeba. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
    3. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego ( 1,5 metra ) . W sali, gdzie nie można zachować dystansu ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
     W miarę możliwości  częściej będą organizowane zajęcia na świeżym powietrzu. 
    4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest
     do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp
     dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
    5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. Ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa
     i ust.
    6. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Nie mogą, zabierać do szkoły zabawek ,pluszaków, samochodów itp. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
    7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb, wyznaczony przez dyrekcję pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stolików, krzeseł, włączników, sprzętu komputerowego oraz powierzchni podłogowych.
    8. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny lub zadeklarowana pisemnie osoba do odbioru ucznia, oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
    9. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, będzie musiał odizolować ucznia
     do przeznaczonego pomieszczenia (izolatki- gabinet pielęgniarki), zachowując dystans minimum 2m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje dyrekcję, sekretariat a także  rodzica/ prawnego opiekuna o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

     

     

    Stworzono na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego
    dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland