• Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 w Przedszkolu

   • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
    im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku

    (Przedszkole  im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku)

    ul. Sienkiewicza 17, 73-240 Bierzwnik

    w związku z wystąpieniem COVID-19

     

    W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem

    się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania

    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku
    w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

     

    1. UWAGI OGÓLNE

     

    • Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku zwanego dalej placówką, odpowiada Dyrektor: Kinga Recka-Matyjasik
     a w przypadku jego nieobecności Wicedyrektorzy: Wioletta Wojtkiewicz i Renata Witkowska.
    • Przedszkole pracuje w godzinach od 06:30 do 16.30.
    • Dzieci przyprowadzane są do placówki w godz. Od 6.30 – 8:00, a odbierane
     w godz. do 16:20
    • Do placówki nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik. Dzieci i pracownicy z temperaturą powyżej 37.5°C nie będą wpuszczani na teren placówki.
    • Wejście do placówki odbywa się dwoma wejściami;

    - wejście od strony bloków (boisko orlik) dla dzieci z grupy trzyletnich i czteroletnich ( Misiaki , Pszczółki),

    - wejście od strony byłej OPS dla dzieci z grupy pięcioletnich i sześcioletnich

    (Motylki, Sówki i Biedronki).

    • W placówce dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą 
     w maseczkach), wyjątek: podczas przyjmowania dziecka do placówki - przejęcie dziecka od rodzica.
    •  Na czas pracy placówki, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. W przypadku przyprowadzenia i odbioru dziecka należy  dzwonić dzwonkiem, dziecko odbierane jest w drzwiach budynku.

     

     

    1. DYREKTOR PLACÓWKI / WICEDYEKTORZY SZKOŁY
     (PRZY WSPÓŁPRACY ORGANU PROWADZĄCEGO)

     

        ZAPEWNIAJĄ:

    • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie

    z pomieszczeń placówki,  sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;

    • Płyn do dezynfekcji rąk – który znajduje się przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający dzieci. Plakaty
     z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
     oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
    • Pomieszczenie do izolacji osoby (pomieszczenie gospodarcze nauczycieli), u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn
     do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

     

       DYREKTOR - WICEDYREKTORZY:

    • nadzorują prace porządkowe wykonywane przez pracowników placówki zgodnie
     z powierzonymi im obowiązkami;
    • dbają o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
    • prowadzą komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce telefoniczną i e-mailową)
    • kontaktują się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
    • współpracują ze służbami sanitarnymi;
    • instruują pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
    • zapewniają taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
    • informują rodziców o obowiązujących w placówce procedurach postępowania 
     na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

     

    1. KAŻDY PRACOWNIK PLACÓWKI ZOBOWIĄZANY JEST:

     

    • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
    • Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
    • Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
    • Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
    • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
    • Informować dyrektora/wicedyrektorów lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
    • Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
    • Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
    • Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami.
    1. OSOBY SPRZĄTAJĄCE W PLACÓWCE PO KAŻDYM DNIU MYJĄ I/LUB DEZYNFEKUJĄ:

     

    • Ciągi komunikacyjne – myją;
    • Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją
     i dezynfekują;
    • Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
    • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
    • Pracują w rękawiczkach.
    1. NAUCZYCIELW :
    • sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie
     z przepisami dot. bhp;
    • myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
    • dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
    • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
    • prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
    • dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi
     z drugiej grupy;
    • dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
    • nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
    • zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
    1. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PLACÓWKI:

     

    • Na teren placówki  nie mogą wejść rodzice z dziećmi. (wyjątek stanowią rodzice dzieci nowo przyjętych – wejście tylko i wyłącznie do szatni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
    • Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi placówki, dzwoni dzwonkiem,  gdzie przychodzi po dziecko pracownik placówki (wyposażony w maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe – hełm ochronny). Po przebraniu dziecko jest sprawnie przekazane nauczycielowi grupy.
    • Odzież zewnętrzna dziecka, w której przyszło dziecko oddzielone jest od ubrań pozostałych dzieci.
    • Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.
    • Dziecko zabiera ze sobą do sali w plecaku;

    - śniadanie (zapakowane w chlebaku)

    - wodę do picia ( obowiązkowo!!!)

    - owoce

    - kredki

    - książeczki do kolorowania

    - poduszka w worku ( codziennie zabiera i przynosi po zdezynfekowaniu w domu lub proszę zaopatrzyć dziecko w dwie poduszki na zmianę)

    • W szatni pozostaje;

    - ubranie na przebranie w worku ( koszulka, spodnie, bielizna, skarpety - rodzic sprawdza czego brakuje i uzupełnia na bieżąco).

    - obuwie zmienne.  

    • Pracownik dba o to, aby dziecko po wejściu na salę umyło ręce ciepłą wodą i mydłem.
    • Pracownik  odbierający od rodzica dziecko będzie również dokonywał pomiaru
     i zapisywał temp. ciała dzieci przyprowadzanych do placówki.
    • W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do placówki, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
    • Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej z imienia i nazwiska dziecka  przy głównych drzwiach wejściowych
     do budynku .
    • Opuszczając placówkę dziecko przekazywane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika placówki przy wejściu głównym
     do budynku placówki.
    1. KORZYSTANIE PRZEZ DZIECI Z POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH:

     

    • W związku z tym, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą  dzieci z poszczególnych grup, zostanie zapewniony dostęp do konkretnych pomieszczeń higieniczno- sanitarnych.

     

    1. ŻYWIENIE:

     

    • Placówka zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
    • Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
    • Pracownik kuchni:

                         - Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

                        -Myje ręce:

    •  przed rozpoczęciem pracy,
     • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona
      do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
     • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
     • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
     • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
     • po skorzystaniu z toalety,
     • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
     • po jedzeniu i piciu;

    - Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

    - Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora placówki;

    - Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

    - Posiłki dla dzieci dostarczane są do sali, po skończonym posiłku naczynia są zabierane.

    - Dzieci w przedszkolu posiłki spożywają przy stolikach w sali,  a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

     - Posiłki dzieciom podają opiekunki.

     WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ:

     

    • Placówka będzie organizowała wyjścia poza teren placówki z zachowaniem przepisów BHP.
    • W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z ogródka zewnętrznego ( z wyłączeniem placu zabaw, który na czas pandemii jest  zamknięty).
    • W ogródku  może przebywać jednocześnie  jedna grupa (rozdzielność czasowa korzystania z ogródka).
    • Każda grupa przedszkolna wychodzi do ogródka osobnym wyjściem, prowadzącym bezpośrednio z sali do ogrodu tak, aby grupy  nie miały ze sobą kontaktu,

    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

     

    • W placówce jest przygotowane pomieszczenie (pomieszczenie gospodarcze nauczycieli), w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
    • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane
     od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
    • Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora/wicedyrektorów lub osobę  go zastępującą.
    • Dyrektor/wicedyrektorzy kontaktują się niezwłocznie – telefonicznie
     z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywają do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
    • W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor/wicedyrektorzy mają prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
    • Wskazany przez dyrektora/wicedyrektorów pracownik kontaktuje się telefonicznie
     z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
    • Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika placówki, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu
     z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
    • Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
    • W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora/wicedyrektorów lub osobę wyznaczoną
     o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
    • Dyrektor/wicedyrektorzy lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie
     do placówki kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
    • Dyrektor/wicedyrektorzy lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
    • Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
    • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
    • Dyrektor/wicedyrektorzy lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób,
     z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
    • Dyrektor/wicedyrektorzy na podstawie wytycznych, instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
     w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
    • W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
     w placówce, Dyrektor/wicedyrektorzy niezwłocznie kontaktują się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

    PRZEPISY KOŃCOWE

    • Procedury bezpieczeństwa obowiązują w placówce od dnia 22 czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania.
    • Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

     Opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland