• Podstrona 1

   • Deklaracja dostępności

    Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia
    4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.zspbierzwnik.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 01.10.2008

    Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.10.2019

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
    • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

    Oświadczenie sporządzono dnia 2020.08.17 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Jarosław Gorzko, adres poczty elektronicznej: nauczycieljarek@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich w Bierzwniku,
    ul. Sienkiewicza 17, 73 – 240 Bierzwnik.

    Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ulicy Szkolnej 18 i od ulicy Sienkiewicza 17. Przy głównym wejściu od ulicy Szkolnej 18 znajduje się jeden stopień oraz podjazd dla wózków. Przy wejściu od ulicy Sienkiewicza 17 nie ma schodów.

    Portiernia znajduje się po prawej stronie przy wejściu od ulicy Szkolnej 18.

    W części budynku od ulicy Szkolnej 18 dla osób na wózkach dostępne są korytarze
    i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą mieć do nich dostęp ze względu na windę. W starszej części budynku od ulicy Sienkiewicza 17 nie ma windy
    oraz dostępu do toalet dla niepełnosprawnych.

    Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu stołówki.

    Ponadto do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
    w Bierzwniku należy również budynek przy ulicy Szkolnej 16, w którym mieści się przedszkole i żłobek. W części przeznaczonej na przedszkole znajdują się dwa wejścia,
    do których prowadzą schody. Część budynku zajętego przez przedszkole nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W części zajętej przez żłobek znajduje się podjazd
    dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są  pomieszczenia: biuro, toalety, korytarze, sale.

    W budynkach należących do naszej szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
    nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

    Przed budynkami nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

     

    Deklaracja dostepnosci.pdf

     

     

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Dziedzictwa Cystersów Bierzwnickich
   • zspbierzwnik@wp.pl
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny - 95 768 00 36 Szkoła Podstawowa - 95 768 00 75 Przedszkole - 95 768 00 48
   • ul.Sienkiewicza 17 73-240 Bierzwnik Poland